Film z naszych warsztatów kulinarnych

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH

Sklep internetowy The Kitchen- studio kulinarne dostępny pod adresem internetowym www.thekitchenstudio.pl, prowadzony jest przez spółkę The Kitchen- studio kulinarne Karolina Bajon-Pawłowska, Wojciech Świątek, Krystian Szopka spółka cywilna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 781-195-19-68 REGON 368086150.

2. Internauta, osoba, która zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez The Kitchen- studio kulinarne s.c, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez firmę The Kitchen- studio kulinarne s.c. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

 3. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 4. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika kursu z jego przestrzegania.

 5. Zgłoszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez The Kitchen- studio kulinarne s.c jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 &2 INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH KULINARNYCH

 1. Warsztaty kulinarne prowadzone w ramach The Kitchen- studio kulinarne organizowane są w salach kulinarnych dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.

 2. Warsztaty odbywają się w miejscach wskazanych na stronie internetowej www.thekitchenstudio.pl.

3. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach drogą elektroniczną poprzez www.thekitchenstudio.pl akceptuje zaprezentowane na stronie www.thekitchenstudio.pl. szczegóły dotyczące warsztatów.

4. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

5. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów.

7. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

 &3 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Uczestnik rezerwuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, poprzez swoje zgłoszenie udziału poprzez stronę internetową www.thekitchenstudio.pl. Po wykonaniu tych czynności następuje wstępna rezerwacja miejsca, która jest ważna przez okres 3 dni. 2. Pełna rezerwacja następuje po wpłaceniu całości pieniędzy na konto bankowe podane na stronie www.thekitchenstudio.pl (przelew bezpośrednio na konto lub dokonany przez przelewy24) w tytule podając nazwę warsztatów, imię i nazwisko uczestnika i adres e-mail do kontaktu.

3. Brak wpłaty pieniędzy w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w warsztatach.

 4. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

5. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty oraz o przyjęciu płatności informacją mailową przez Organizatora.

6. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.thekitchenstudio.pl Ceny kursów to ceny brutto za jedną osobę – chyba że w opisie warsztatów wyraźnie zostanie zaznaczona cena dla dwóch osób.

7. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.

8. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:  zajęcia grupowe z prowadzącym,  wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach,  korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach,  wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów,  udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć, zimne napoje do korzystania podczas warsztatów

&4 REZYGNACJA, ODWOŁANIE WARSZTATÓW, REKLAMACJA

1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni od dokonania zamówienia, jednak z założeniem, że nie jest to później niż 7 dni do daty warsztatów.

 1. Uczestnik może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych warsztatach, jednak nie później niż 7 dni roboczych przez rozpoczęciem warsztatów, uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji z warsztatów, lecz nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, uczestnik zostaje obciążony kwotą w wysokości 50% jego wartości. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi.

3. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny warsztat, jednak nie później niż na 7 dni przed odbyciem się warsztatu z którego chce zrezygnować, na rzecz innego warsztatu.

4. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty. 5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres studio@thekitchenstudio.pl najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

 6. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.

7. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

&5 VOUCHER

1. Możliwe jest wykupienie przez Uczestnika vouchera upominkowego, który znajduje się na stronie www.thekitchenstudio.pl. W celu zakupu Vouchera należy skontaktować się z Organizatorem telefoniczne lub e-mailowo.

2. Każdy voucher jest jednorazowy. Różnica w cenie między warsztatami, a voucherem nie jest przez Organizatora zwracania, ani w żaden inny sposób refundowana.

 3. Po uiszczeniu wpłaty na konto Organizatora, osoba kupująca otrzymuje voucher w wersji elektronicznej na podany przez niego adres mailowy lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres. Istnieje również możliwość odbioru osobistego vouchera w wersji papierowej w kopercie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Osoba kupująca może przekazać voucher dowolnej osobie, która weźmie udział w warsztatach zamiast osoby kupującej.

5. W przypadku zakupu Vouchera na wybrane przez warsztaty kulinarne rezerwowane, miejsce dla osoby obdarzonej voucherem upominkowym rezerwowane jest automatycznie wraz z zakupem.

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość obdarowania wyznaczonych Uczestników warsztatów voucherem rabatowym.

7. Voucher rabatowy upoważnia Uczestnika do określonej na voucherze zniżki na wszystkie warsztaty dostępne na stronie www.thekitchenstudio.pl

 8. Każdy voucher podarunkowy/rabatowy może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę i tylko jednorazowo. Za przekazanie Vouchera umożliwiającego skorzystanie z warsztatów oraz poinformowania o warunkach uczestnictwa w warsztatach określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba kupująca voucher.

9. Voucher po jego wydaniu osobie kupującej/Uczestnikowi nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może również zostać zwrócony Organizatorowi.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu osobie kupującej / Uczestnikowi zostały utracone lub uszkodzone.

11. Osobie kupującej, osobie obdarzonej oraz Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności.

12. Data ważności podana jest na Voucherze.

&6 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny. 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp obowiązujących na Sali.

3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

 &7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

2. The Kitchen-studio kulinarne s.c. stanowi przejaw działalności twórczej jej autorów i prowadzących o indywidualnym charakterze, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Naruszenie praw autorskich studia skutkować będzie postępowaniem karnym i sprawą przed sądem cywilnym.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep internetowy The Kitchen- studio kulinarne dostępny pod adresem internetowym www.thekitchenstudio.pl, prowadzony jest przez spółkę The Kitchen- studio kulinarne Karolina Bajon-Pawłowska, Wojciech Świątek, Krystian Szopka spółka cywilna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 781-195-19-68 REGON 368086150.

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: The Kitchen- studio kulinarne ul. Wichrowa 18A 60-440 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:studio@thekitchenstudio.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 535 355 047
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  ING BANK 75 1050 1520 1000 0092 4637 4418
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-20.00 od poniedziałku do niedzieli, w innych godzinach prosimy kontaktować się mailowo.

 

 

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies.

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

Zakładanie konta

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka elektroniczna PDF
 3. Przesyłka pocztowa
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wichrowa 18A 60-440 Poznań po uprzednim umówieniu się telefonicznym bądź e-mailowym
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

Dostawa

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Spory i sprawy sądowe z tytułu niedotrzymania ustaleń regulaminu przez którąś ze stron mają prawo odbywać się w sądzie wskazanym przez kupującego. 

 

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.".

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

Partnerzy

  

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl