Zwroty i reklamacje

REZYGNACJA, ODWOŁANIE WARSZTATÓW, REKLAMACJA

1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni od dokonania zamówienia, jednak z założeniem, że nie jest to później niż 7 dni do daty warsztatów.

  1. Uczestnik może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych warsztatach, jednak nie później niż 7 dni roboczych przez rozpoczęciem warsztatów, uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji z warsztatów, lecz nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, uczestnik zostaje obciążony kwotą w wysokości 50% jego wartości. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi.

3. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny warsztat, jednak nie później niż na 7 dni przed odbyciem się warsztatu z którego chce zrezygnować, na rzecz innego warsztatu.

4. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty. 5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres studio@thekitchenstudio.pl najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

 6. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.

7. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.